Yemeni Hadrami Jambiya Jambiya Pommel

Yemeni Hadhrami Janbiya Hilt Pommel

Yemeni Hadhrami Janbiya Hilt Pommel