Shashka Hilt - Soviet Emblem

NC2 Shashka Hilt - Soviet Emblem

NC2 Shashka Hilt - Soviet Emblem

Category: Sword, Detail Image